موتوراسترلینگ گاما

نویسنده : فرامرز موضوع : پروژه موتور استرلینگ, پروژه های اجرا شده بدون دیدگاه

موتور استرلینگ آزمایشگاهی S.L.V.D یک موتور گامای اصلاح شده است که در حال گذراندن مراحل پایانی ثبت اختراع نیز میباشد این موتور دارای یک نمایشگراست که کلیه پارامتر های لازم جهت بررسی موتور را نمایش میدهد این پارامتر ها شامل دمای سیال در مبدل سرد و گرم دمای شعله دور موتور و گشتاور موتور را نشان میدهد همچنین برای این موتور سیستم کنترل فشار سیکل نیز درنظر گرفته شده است که این سیستم در حین کار موتور جرم سیال داخل موتور را تغیر میدهد که با این روش آزمایشهای بیشتری میتوان انجام داد همچنین در این موتور تعویض سیال در هنگام کار موتور نیز امکان پذیر میباشد.