بهینه سازی چند هدفه توان خروجی و پایداری یک نمونه موتور استرلینگ پیستون آزاد

نویسنده : فرامرز موضوع : پروژه موتور استرلینگ, موتور استرلینگ, موتورهای استرلینگ آموزشی آزمایشگاهی, موتورهای استرلینگ صنعتی بدون دیدگاه

امروزه با افزایش مصرف سرانه منابع انرژیهای تجدید ناپذیر، دانشمندان به دنبال جایگزین مناسب برای منابع تجدید ناپذیر رو به اتمام هستند. موتور استرلینگ از جمله ایدههایی است که اخیراً مورد توجه مهندسان قرار گرفته است. هدف از مطالعه حاضر، بهینه سازی توان خروجی و پایداری یک نمونه موتور استرلینگ پیستون آزاد نوع بتا است. به همین منظور ابتدا با استخراج روابط ترمودینامیکی و دینامیکی سیستم و ترکیب این معادالت، معادالت حاکم شامل تابع غیرخطی از افت فشار درون مبدلهای حرارتی به دست میآیند. معادالت غیرخطی حاکم حل شده و برای اعتبار سنجی، نتایج حاصل از شبیه سازی مطالعه حاضر با نتایج آزمایشگاهی و شبیه سازی ارائه شده در مراجع معتبر علمی مقایسه می- گردند. در موتورهای استرلینگ پیستون آزاد، افزایش توان خروجی با حفظ پایداری آنها، حائز اهمیت است. بنابراین، با انجام مطالعه پارامتری، پارامترهایی که دارای بیشترین تأثیر بر توان خروجی و پایداری موتور هستند، شناسایی شده و به عنوان متغیرهای بهینهسازی در نظر گرفته میشوند. به منظور بهینهسازی چند هدفه توان خروجی و پایداری موتور استرلینگ پیستون آزاد، تابع هدف مناسب انتخاب شده و از یکی از روشهای الگوریتم ژنتیک با استفاده از نرم افزار بهینه سازی مود فرانتیر استفاده میشود. در نهایت، مقادیر متغیرها، قبل و بعد از بهینه سازی و همچنین میزان بهبود حاصل در توان خروجی و پایداری موتور استرلینگ پیستون آزاد ارائه میگردند.

برای دانلود کامل مقاله روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود MME_Volume 18_Issue 4_Page 541-551